Daniela UllmannováDaniela Ullmannová

Německý jazykNěmecký jazyk

Nemůžete docházet nikam do kurzu?
Nevadí, vyučuji přes Skype, WhatsApp, příp. Messenger, telefon či mail.
Využijte čas, který musíte být doma, a zkuste to jinak!
Daniela Ullmannová
 • Hoření 2423/3
 • 400 11 Ústí nad Labem
 • Mobil: 603 243 949
 • IČ: 637 45 542
 • E-mail

Obchodní podmínky pro lektorskou činnost

I. Obecné ustanovení

Tyto obchodní podmínky upravují smluvní vztah mezi lektorkou, paní Danielou Ullmannovou, IČ 63745542, s bydlištěm a místem podnikání na adrese Hoření 2423/3, 400 11 Ústí nad Labem - centrum a objednatelem lektorských služeb.

II. Smluvní vztah

Lektorské služby jsou poskytovány na základě smluvního vztahu mezi objednatelem a lektorkou.

Má-li být objednatelem právnická osoba, vzniká smluvní vztah uzavřením písemné smlouvy. Podpisy nemusí být na téže listině, postačí tedy písemný návrh (objednávka) a jeho písemné přijetí (potvrzení, akceptace).

Má-li být objednatelem fyzická osoba, písemná forma smlouvy (s vlastnoručními podpisy smluvních stran) se nevyžaduje a postačí návrh (objednávka) zaslaný e-mailem a jeho přijetí (potvrzení, akceptace) stejnou formou.

Z objednávky musí být patrno:

 • kdo ji činí,
 • komu je určena,
 • co je jejím předmětem (výuka německého jazyka),
 • kdo má být vyučovanou osobou / vyučovanými osobami, má-li se jednat o osobu odlišnou / osoby odlišné od objednatele (např. klienti agentury či studenti školy),
 • jaká je hodinová sazba odměny lektorky (tj. sazba za jednu lekci),
 • datum zahájení a datum ukončení kurzu,
 • časové vymezení jednotlivých lekcí v týdnu,
 • že se objednatel seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí.

Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí veškerých smluv o poskytování lektorských služeb, které lektorka při své činnosti uzavírá. Objednávky, které neobsahují prohlášení o seznámení se a souhlasu s těmito obchodními podmínkami, nebudou akceptovány.

Lektorka zpravidla nepřistupuje na ujednání, která by byla v rozporu s těmito obchodními podmínkami, nicméně pokud tak učiní, mají odchylná ujednání přednost před těmito obchodními podmínkami. V těchto podmínkách je vždy naznačeno, pokud existuje reálná možnost odchylného ujednání.

Je-li vyučovanou osobou osoba odlišná od objednatele (např. klienti agentury či studenti školy), platí, že vyučovaná osoba jedná za objednatele v rozsahu určeném ve smlouvě.

III. Místo výuky

Výuka probíhá zpravidla v prostorách lektorky. Jiné místo výuky lze sice sjednat, ovšem pouze pokud současně dojde k dohodě o přiměřené cestovní náhradě ve prospěch lektorky. Ohledně cestovních náhrad pak platí obdobně ustanovení o odměně lektorky.

IV. Odměna lektorky

Lektorka neúčtuje odměnu za úvodní lekci, jejímž účelem je zejména ujasnění cílů výuky a ověření znalostí vstupním testem. Za každou další závazně naplánovanou lekci, tj. za 60 minut výuky, účtuje lektorka, není-li ve smlouvě sjednáno jinak, odměnu ve výši od 400 Kč pro začátečníky, 600 Kč pro pokročilé, za odbornou výuku, přípravy k maturitním a jiným zkouškám. Rychlokurzy pro práci v německy mluvících zemích -30 % oproti individuální výuce. Bloková výuka dle dohody. Lektorka není plátcem DPH, takže sjednaná cena je konečná.

V. Omlouvání a náhrada hodin

Smluvní strany jsou povinny se navzájem informovat, nemá-li se ta která závazně naplánovaná lekce uskutečnit z důvodu na jejich straně, a to vždy alespoň 48 hodin předem.

Pokud se závazně naplánovaná lekce neuskuteční z důvodu na straně objednatele a ten lektorku ve sjednaném předstihu neinformuje, závazně naplánovaná lekce bez náhrady propadá, pokud lektorka nemůže náhradní termín nabídnout v témže kalendářním měsíci, anebo pokud objednatel na nabídnutý náhradní termín nepřistoupí.

Pokud se závazně naplánovaná lekce neuskuteční z důvodu na straně objednatele a ten informuje lektorku ve sjednaném předstihu, pak závazně naplánovaná lekce nemůže bez náhrady propadnout. Lektorka nabídne objednateli náhradní termín. Není-li možné náhradní termín nalézt v témže kalendářním měsíci, pokusí se smluvní strany naplánovat lekci do dalšího kalendářního měsíce (dalších kalendářních měsíců).

Pokud se závazně naplánovaná lekce neuskuteční z důvodu na straně lektorky a objednatel nepřistoupí na nabídnutý náhradní termín, zvolí si objednatel, zda se lekce přesune do dalšího kalendářního měsíce, anebo zda se částka za tuto lekci odečte z celkové částky za následující kalendářní měsíc.

VI. Učební materiály

Konkrétní učební materiály si opatří objednatel svým nákladem dle pokynu lektorky. Lektorka při tom vychází z výsledku vstupního testu a bere ohled na požadovaný cíl výuky. Pokud klient vlastní učebnici, ze které se chce učit, lze sjednat, že výuka bude probíhat podle ní.

Obstarání učebních materiálů nespěchá vzhledem k počátečním hodinám výkladu a praktickému nácviku fonetiky.

VII. Účinnost obchodních podmínek

Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí veškerých smluv o poskytování lektorských služeb uzavřených lektorkou od 1.11.2022.

Obchodní podmínky pro překladatelskou činnost

I. Obecné ustanovení

Tyto obchodní podmínky upravují smluvní vztah mezi překladatelkou, paní Danielou Ullmannovou, IČ 63745542, s bydlištěm a místem podnikání na adrese Hoření 2423/3, 400 11 Ústí nad Labem - centrum a objednatelem překladu.

II. Smluvní vztah

Překladatelské služby jsou poskytovány na základě smluvního vztahu mezi objednatelem překladu a překladatelkou.

Smluvní vztah vzniká uzavřením smlouvy. Pro uzavření smlouvy postačí nabídka překladatelky zaslaná e-mailem a její přijetí stejnou formou.

Před uzavřením smlouvy je nutné dostavit se s textem ve sjednaném termínu za překladatelkou, případně zaslat tento text e-mailem, a dotázat se na cenu překladu a na možný termín dokončení a odevzdání překladu, tedy učinit poptávku.

V případě shody na předpokládané ceně a na termínu překladatelka vyhotoví nabídku, popřípadě poskytne součinnost při vyhotovení objednávky.

Z nabídky či objednávky musí být patrno:

 • kdo ji činí,
 • komu je určena,
 • co je jejím předmětem (překlad z německého jazyka anebo do německého jazyka + určení textu, který má být přeložen, vč. jeho rozsahu),
 • jaká je odměna překladatelky za 1 normostranu přeloženého textu a jaký je odhad celkové odměny,
 • termín a způsob odevzdání překladu,
 • termín a způsob platby odměny v souladu s čl. III.,
 • že se objednatel překladu seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí.

Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí veškerých smluv o poskytování překladatelských služeb, které překladatelka při své činnosti uzavírá. Objednávky, které neobsahují prohlášení o seznámení se a souhlasu s těmito obchodními podmínkami, nebudou akceptovány.

Překladatelka zpravidla nepřistupuje na ujednání, která by byla v rozporu s těmito obchodními podmínkami, nicméně pokud tak učiní, mají odchylná ujednání přednost před těmito obchodními podmínkami. V těchto podmínkách je vždy naznačeno, pokud existuje reálná možnost odchylného ujednání.

III. Odměna překladatelky

Není-li ve smlouvě sjednáno jinak, překladatelka účtuje odměnu ve výši 460 Kč z německého a 500 Kč do německého jazyka za každou normostranu (1800 úhozů vč. mezer) přeloženého, nikoliv výchozího textu. Základní sazba za normostranu soudního překladu je 600 Kč. Pokud se jedná o listiny (rodné listy ap.), nepočítají se normostrany, ale strany jako takové, protože je zohledněna práce na grafické úpravě dokumentu podle originálu. Odborný překlad dle dohody od 600 Kč /NS výše (obtížnost, rozsah, požadovaný termín). Překlady frakturou/kurentem psaných textů: základní cena 800 Kč za NS/stranu textu, pokud je běžně čitelný (cena zahrnuje přepis a překlad). Překladatelka není plátcem DPH, takže sjednaná cena je konečná.

V případě překladu do německého jazyka je výsledný text zpravidla o něco rozsáhlejší než text výchozí, někdy až o ¼, kvůli jiné stavbě jazyka (delší slovesa než v češtině, používání členů).

Odměna je splatná při fyzickém předání a převzetí výsledného textu. Překladatelka vystavuje příjmový doklad, není-li žádáno vystavení faktury. Žádá-li objednatel zaslání textu elektronicky, děje se tak po zaplacení odměny.

Je-li objednatelem překladu právnická osoba, lze sjednat, že odměna je splatná až po fyzickém předání a převzetí výsledného textu, na základě faktury se splatností nejpozději do 14 dnů od vystavení.

Je-li objednatelem překladu právnická osoba, lze sjednat, že odměna je splatná až po fyzickém předání a převzetí výsledného textu, na základě faktury se splatností nejpozději do 14 dnů od vystavení.

IV. Účinnost obchodních podmínek

Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí veškerých smluv o poskytování lektorských služeb uzavřených lektorkou od 1.11.2022.

Obchodní podmínky pro tlumočnickou činnost

I. Obecné ustanovení

Tyto obchodní podmínky upravují smluvní vztah mezi tlumočnicí, paní Danielou Ullmannovou, IČ 63745542, s bydlištěm a místem podnikání na adrese Hoření 2423/3, 400 11 Ústí nad Labem - centrum a objednatelem tlumočnického výkonu.

II. Smluvní vztah

Tlumočnické služby jsou poskytovány na základě smluvního vztahu mezi objednatelem tlumočnického výkonu a tlumočnicí.

Smluvní vztah vzniká uzavřením smlouvy. Pro uzavření smlouvy postačí nabídka tlumočnice zaslaná e-mailem a její přijetí stejnou formou. Možné je též uzavřít smlouvu tak, že objednatel vypracuje objednávku, zašle ji tlumočnici e-mailem a ta ji e-mailem potvrdí.

Před uzavřením smlouvy je samozřejmě možnost kontaktovat tlumočnici telefonicky či e-mailem a zeptat se na konkrétní možnosti, tedy učinit poptávku. Z objednávky musí být patrno:

 • kdo ji činí,
 • komu je určena,
 • co je jejím předmětem (tlumočení čeština-němčina, nebo němčina-čeština, zpravidla však oboje),
 • konkrétní místo, datum a čas, kde a kdy má být tlumočnice k dispozici,
 • čas ukončení tlumočnické činnosti, anebo předpokládaný čas ukončení tlumočnické činnosti,
 • sazba odměny za účtovatelnou hodinu tlumočnické činnosti,
 • termín a způsob platby odměny v souladu s čl. III.,
 • že se objednatel seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí.

Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí veškerých smluv o poskytování tlumočnických služeb, které tlumočnice při své činnosti uzavírá. Objednávky, které neobsahují prohlášení o seznámení se a souhlasu s těmito obchodními podmínkami, nebudou akceptovány.

Tlumočnice zpravidla nepřistupuje na ujednání, která by byla v rozporu s těmito obchodními podmínkami, nicméně pokud tak učiní, mají odchylná ujednání přednost před těmito obchodními podmínkami. V těchto podmínkách je vždy naznačeno, pokud existuje reálná možnost odchylného ujednání.

III. Odměna tlumočnice, cestovní náhrady a náhrady za čas strávený na cestě

Není-li ve smlouvě sjednáno jinak, tlumočnice účtuje odměnu ve výši 600,- Kč za každou účtovatelnou hodinu tlumočnické činnosti, resp. ½ této částky za každou započatou účtovatelnou půlhodinu. Tlumočnice není plátcem DPH, takže sjednaná cena je konečná.

Účtovatelná doba tlumočnické činnosti začíná okamžikem uvedeným ve smlouvě (v nabídce, objednávce) jako čas, kdy má být tlumočnice k dispozici, nejdříve však samozřejmě okamžikem, kdy na sjednaném místě skutečně k dispozici je.

Účtovatelná doba tlumočnické činnosti končí okamžikem uvedeným ve smlouvě (v nabídce, objednávce) jako čas ukončení tlumočnické činnosti. Je-li však ve smlouvě uveden čas ukončení tlumočnické činnosti jako čas předpokládaný, končí účtovatelná doba okamžikem faktického ukončení tlumočnické činnosti.

Cestovní náhrada a náhrada za čas strávený na cestě náleží tlumočnici v případě, že podle smlouvy (objednávky) je místem, kde má být tlumočnice k dispozici, místo odlišné od jejího místa podnikání. V takovém případě musí objednávka obsahovat též ujednání o konkrétní výši těchto náhrad, jinak nebude akceptována.

Odměna tlumočnice, jakož i sjednané náhrady, jsou splatné jednorázově v hotovosti ihned po ukončení tlumočnické činnosti. Tlumočnice vystaví příjmový pokladní doklad.

IV. Účinnost obchodních podmínek

Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí veškerých smluv o poskytování tlumočnických služeb uzavřených tlumočnicí od 1.11.2022.

| | Nahoru ↑

Copyright © 2007-19, Daniel Maček